CV

Lisans: 1990 Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Yüksek Lisans:

1- Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü- 1994

2- Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer-1998

Doktora:

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü-1999

Doçent: 2004,  

Profesör: 2010

Çalışma alanları: kentleşme, çevre sorunları, yerel yönetimler, yerel demokrasi, yönetişim, e-devlet, yerel ve bölgesel kalkınma, yerel yönetim reformu...

KİTAPLAR VE KİTAP EDİTÖRLÜKLERİ


1. YEREL YÖNETİMLER, Kuram, Kurum ve Yeni Yaklaşımlar, M. Akif Çukurçayır, Çizgi Kitabevi, Konya, 2011 


2. Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi
M. Akif Çukurçayır, 3. Baskı, Çizgi Kitabevi, Konya, 2006


3. Yurttaş Odaklı Yerel Yönetim
Akif Çukurçayır, 2. Baskı, Çizgi Kitabevi, Konya, 2009


4. Küresel Sistemde Siyaset Yönetim Ekonomi
M. Akif Çukurçayır (Editör), Çizgi Kitabevi, Konya, 2003


5. Yerel ve Kentsel Politikalar
M. Akif Çukurçayır, Ayşe Tekel (Editörler), Çizgi Kitabevi, Konya, 2003


6. Yönetişim Kuram-Boyutlar-Uygulama
M. Akif Çukurçayır,v.d (Editörler), Çizgi Kitabevi, Konya, 2010


7. Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları
M. Akif Çukurçayır, Gülise Gökçe (Editörler), Çizgi Kitabevi, Konya, 2007.


8. Yurttaşsız Demokrasi, M. Akif Çukurçayır, Çizgi
Kitabevi, Konya, 2011.

9. YEREL YÖNETİMLERDE YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE DENETİM SORUNLARI, Editörler: M. Akif Çukurçayır v.d., Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara, 2012.


KİTAP BÖLÜMLERİ


1. Milli Mücadeleden Günümüze Konya (1915-1965)
Orhan Gökçe, M. Akif Çukurçayır, “Cumhuriyetin 75. Yılında Konya'da Kentleşme ve Belediyecilik”, Kültür İl Müdürlüğü Yay., 1999


2. Küresel Sistemde Siyaset Yönetim Ekonomi (Ed. M. Akif Çukurçayır)
M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba Eroğlu, “Klasik Yönetim Anlayışından Stratejik Yönetime: Strateji Geliştirmede SWOT Analizi”, Çizgi Kitabevi, Konya, 2003


3. Yerel ve Kentsel Politikalar (Ed. M. Akif Çukurçayır, Ayşe Tekel)
M. Akif Çukurçayır, “Dijital Kentler ve Türkiye’de Bazı Uygulamalar” Çizgi Kitabevi, Konya, 2003


4. Çağdaş Kamu Yönetimi-I (Ed. Muhittin Acar, Hüseyin Özgür)
M. Akif Çukurçayır, “Çok Boyutlu Bir Kavram Olarak Yönetişim”, Nobel Kitabevi, 2003


5. Kamu Yönetimi (Ed. Abdullah Yılmaz, Mustafa Ökmen)
M. Akif Çukurçayır, “Yerel Yönetimler ve Yurttaş Odaklılık” Gazi Kitabevi, 2004


6. Küresel Sistemde Siyaset Yönetim Ekonomi (Ed. M. Akif Çukurçayır)
M. Akif Çukurçayır (Çev.), “E-Devlet Uygulamaları ve Sorunları”, Harald Plamper, Çizgi Kitabevi, 2003


7. Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I: Reform (Ed. Hüseyin Özgür, Muhammet Kösecik)
M. Akif Çukurçayır, “Siyasal Katılım Olanakları Açısından Yerel Siyaset: Yönetişim ve Yerel Alanda Yararlanılabilecek Diğer Yöntemler”, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2005


8. Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I: Reform (Ed. Hüseyin Özgür, Muhammet Kösecik)
M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba Eroğlu, “Yerel Yönetimler ve Performans Denetimi”, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2005


9. Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları: Küresel, Bölgesel ve Yerel Perspektifler (Ed. Kemal Görmez, Mustafa Ökmen)
M. Akif Çukurçayır, Hülya Eşki, “Müşteri Odaklı Yönetim Tartışmalarına Yerel Yönetim Perspektifinden Bakmak”, Beta Yay., İstanbul, 2009


10. Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları: Küresel, Bölgesel ve Yerel Perspektifler (Ed. Kemal Görmez, Mustafa Ökmen)
M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba Eroğlu, “Kent Yönetiminde Demokratik Bir Açılım Olarak Kent Konseyleri”, Beta Yay., İstanbul, 2009


11. Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar II: Uygulama (Ed. Hüseyin Özgür, Muhammet Kösecik)
M. Akif Çukurçayır, “Katılımcılık Açısından Belediye Yasasının İşlevselliği: Kent Konseyleri ve Öteki Mekanizmalar”, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2007


12. Yerellik ve Politika, Küreselleşme Sürecinde Yerel Demokrasi (Ed. Ayşegül Mengi)
M. Akif Çukurçayır, “Kamu Yararı, Türkiye’de Kentsel Alanların Geleceği ve Yurttaşın Sorumluluğu”, İmge Kitabevi, Ankara, 2007


13. Yönetişim Kuram-Boyutlar-Uygulama (Ed. M. Akif Çukurçayır,v.d.)
M. Akif Çukurçayır, “Bölgesel Kalkınma ve Bölgesel Yönetişim”, Çizgi Kitabevi, Konya, 2010


14. Kamu Yönetimine Yeni Vizyonlar (Ed. Bekir Parlak)
M. Akif Çukurçayır (Çev.), “Çok Katmanlı Yönetişim ve Bölgesel Yönetişim Üzerine”, Dietrich Fürst, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008


MAKALELER


1. E-Cities: A Content Analysis of Web Pages of Heidelberg and Konya
Metropolitan Munici-palities
M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba Eroğlu, Current Research Journal of
Social Sciences, Vol: 2, No: 1, ISSN 2041-3238


2. Enerji Sorunu, Çevre ve Alternatif Enerji Kaynakları
M. Akif Çukurçayır, Hayriye Sağır, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, Yıl: 2008, Sayı: 20, ISSN 1302-1796


3. Kent Yönetimine Katılımın Bir Boyutu Olarak Etkenlik Duygusunun
Konya Örneğinde Analizi
Orhan Gökçe, Gülise Gökçe, M. Akif Çukurçayır, Süleyman Demirel
Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı 4, 1999


4. Dünyada Yerel Yönetimlerin Değişen Rolü ve Yeni Kimliği
M. Akif Çukurçayır, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, TODAİE, Ankara, 2003


5. Türkiye’de Anakent Yönetimin Gelişimi
M. Akif Çukurçayır, Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Yıl: 1998


6. Bürgerbeteligung und Bürgerengagement
M. Akif Çukurçayır, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 6, Yıl: 2000


7. Bilgi Toplumu ve E-devletleşme Sürecinde Türkiye
M. Akif Çukurçayır, Esra Çelebi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, C:5, S:9, Y: 2009

8- LOCAL GOVERNANCE AND CITY ASSEMBLIES IN TURKEY *

M. Akif Çukurçayõr, H. Tuğba Eroğlu and Hayriye Sağır, http://universitypublications.net/ijmt/0301/pdf/RHS139.pdf (2013)BİLDİRİLER


1. Yeni Yönetim Modelleri Arayışları Çerçevesinde Halkın Yönetim Süreçlerine Katılım Olanakları
M. Akif Çukurçayır, Yerel Yönetim Sempozyumu Kitabı, TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi, Ankara, 2000


2. Yönetişim Yaklaşımının Kamu Yönetiminde Kalite Uygulamalarına Olası Katkıları
M. Akif Çukurçayır, Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, TODAİE Yayını, Ankara, 2003


3. Yerel Demokrasi ve Yerel Siyaset: Reform, Uygulama ve Sorunlar
M. Akif Çukurçayır, Rıfat Karakoç, VII. Kamu Yönetimi Forumu, Sütçü İmam Üniversitesi, 08-10 Ekim 2009, ss. 643-656.


4. Kent Yönetiminde Demokratik Bir Açılım Olarak Kent Konseyleri
M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba Eroğlu, Sakarya Üniversitesi 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, 23-24 Ekim 2008, ss. 197-220.


5. Kentsel Ekonomik Sistemde Tutunamayanların Yeri: Konya Yoksulluk Araştırması
M. Akif Çukurçayır, Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi-DPT, 2005, ss. 81-94.


6. Başkana Mesaj Yerine Ulaşır mı? Görüntü Üretimi ve İşlevsellik Üzerine Bir Araştırma
M. Akif Çukurçayır, IV. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 15- 16 Eylül 2005


7. Yerel Demokrasi ve Yerel Siyaset
M. Akif Çukurçayır, Yerel Siyaset Sempozyumu, Okutan, Ocak, 2008,
ss. 15-37


8. Tanzimattan Günümüze Yerel ve Genel Siyasal Düzenlemelerde Temel Aktör Yurttaş
M. Akif Çukurçayır, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, İstanbul, Şubat 2006, ss. 51-90


9. Yerel Yönetimler ve Demokrasi
M. Akif Çukurçayır, 1. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, 28-29 Mayıs 2009, Ankara

10. "Açık Yönetim ve Yolsuzlukla Mücadele", Yerel Yönetimlerde Yolsuzlukla Mücadele ve Denetim Sorunları Sempozyumu, İçişleri Bakanlığı, Ankara, Mart-2012

11. "Büyükşehir Belediyeleri ve Reform", BANDIRMA KONUŞUYOR konulu Kent Konseyi Paneli, 1 Aralık 2011.
12. "Kent Kültürü ve Kimliği", SAMSUN SEMPOZYUMU, EKİM 2011.
13. "Çılgın Projeler Dönemi ve Kanal İstanbul Projesi" İstanbul Aydın Üniversitesi, Aralık, 2011.


Bazı Projeler:

1. “Strengthening the Vision of Local Administrations’(Module 5)” with ‘Support to Further Implementation of Local Administration Reform in Turkey’ Project, UNDP Turkey.

2. “Preparation of Local Government Reform Strategy Paper”, with ‘Support to Further Implementation of Local Administration Reform in Turkey’ Project, UNDP Turkey.

3. Enhancing the Capacity of the Inspection Board of the Ministry of Interior in Fighting Corruption within the Local Authorities, Foreign&Commonwealth Office&İçişleri Bakanlığı

4. Yerel Demokrasi Mekanizması Olarak Kent Konseyleri: Kuruluş, Etkinlik ve İşlevsellik Sorunlarının Analizi (TÜBİTAK-SOBAG PROJESİ, yürütücü)DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ

YEREL POLİTİKALAR, akademik araştırma ve düşünce dergisi, Çizgi Kitabevi, KONYA


ÇALIŞTAY, KONFERANS, SEMPOZYUM, FORUM


1- Yerel Yönetimler Sempozyumu, TODAİE, 2000

2- Kamu Yönetimi Forumu, KAYFOR, MERSİN, 2003

3- Kentsel Akademik Araştırmalar Sempozyumu (KEAS), Pamukkale Üniversitesi, DENİZLİ, 2004

4- Kamu Yönetiminden Planlamaya Yeniden Yapılanma Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İSTANBUL (5-6 Ekim 2005)

5- Kamu Yönetimi Forumu, KAYFOR, KOCAELİ, 2007

6- Yerel Siyaset Sempozyumu, Yerel Siyaset Dergisi, İSTANBUL.

7- Yerel Yönetimler Sempozyumu, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, 2008.

8- Şehircilik Kolokyumu, Gazi Üniversitesi, 2002.

9- Kamu Yönetimi Forumu, KAYFOR, Sütçüimam Üniversitesi, KAHRAMANMARAŞ, 2009

10- Kamu Yönetimi Forumu, KAYFOR, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, 2011

11- KAYSEM -II: Küresel Esintiler ve Yerel Etkiler, KÜTAHYA, 2007

12- KAYSEM -III: Planlama ve Bölgesel Kalkınma, DENİZLİ, 2008

13- KAYSEM -IV: Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar, BURSA, 2009

14- KAYSEM -V: Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, KONYA, 2010.

15- BANDIRMA KENT KONSEYİ REFORM PANELİ, BANDIRMA, 2011

16- KENT KÜLTÜRÜ PANELİ, CİHANBEYLİ, 2011

17- "KANAL İSTANBUL PROJESİ", KONFERANS, İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL, 2011.

18- "KENTLİLİK BİLİNCİ VE KENT KÜLTÜRÜ PANELİ" SAMSUN, 2011.

19- "SAMSUNA BİR PARANTEZ AÇIYORUZ-SAMSUN SEMPOZYUMU, 2011.

20- YEREL YÖNETİMLERDE YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE DENETİM SORUNLARI SEMPOZYUMU, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ, ANKARA 2012

21- KENT KONSEYİ, "BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ REFORMU PANELİ", TARSUS, 2012

22- "YEREL YÖNETİMLERİN YENİDEN YAPILANMASI SEMPOZYUMU", MEVLANA ÜNİVERSİTESİ, KONYA, 2012.

23. "YEREL YÖNETİM REFORMU" KONFERANSI, KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, 2012.

24- Beitrag im Rahmen des Sommerfestes der Zeppelin Universität “Bürger.Macht.Staat?“ zum Thema „Demokratisierung der Kommunen in der Türkei“. Von persönlichem Interesse war für M. Akif Çukurçayir auch die Mitwirkung an der Auswahl-kommission im Rahmen der Bewerberauswahl von künftigen Studierenden der Zeppelin Universität und die Teilnahme an der 200-Jahr-Feier der Stadt Friedrichshafen, ALMANYA, AĞUSTOS-2011.

25- ULUSLARARASI YEREL DEMOKRASİ VE KALKINMA SEMPOZYUMU, MARDİN, 2009.

26. I. ULUSAL MOBİL DEMOKRASİ SEMPOZYUMU, ANKARA, 2009.

27. "YENİ ANAYASA PANELİ", MANİSA-NİSAN, 2012

28. "ULUSLARARASI TURGUT ÖZAL KONGRESİ, MALATYA-NİSAN, 2012

29. "Türkiye'de Yerel Yönetim Sistemi Nereye Gidiyor?" Konferansı, Aksaray Üniversitesi, AKSARAY-MAYIS, 2012

30. KAYSEM-7: Yerel - Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi, MANİSA-MAYIS, 2012.
31. "YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YAPILANMASININ İL ÖZEL İDARELERİ VE İL İDARE SİSTEMİNE ETKİSİ" PANELİ, TÜRK İDARECİLER DERNEĞİ, ANKARA-MAYIS, 2012.
32. TÜBİTAK "KAMU YÖNETİMİ PROJE DEĞERLENDİRME PANELİ", ANKARA-MAYIS, 2012.
33. IJAS, Local Governance and City Assemblies in Turkey (with H.T. Eroğlu and H. Sağır) Freiburg, Germany, December, 2012.
34. Türkiye'de Yerel Demokrasinin Geleceği, Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Aralık, 2012 (Konferans)
35. TÜRKİYE'DE YEREL DEMOKRASİNİN SORUNLARI VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MODELİ, AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, 2012. (Konferans)


ÇALIŞTAYLAR


1. 8. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI-DPT, ANKARA.

2. UNDP LAR II "YEREL YÖNETİM REFORMUNUN
DEVAMINA DESTEK PROJESİ"  ÇALIŞTAYLARI

KONYA,ERZURUM,ORDU,GAZİANTEP,İSTANBUL,İZMİR, ANKARA

3. MOBİL DEMOKRASİ DERNEĞİ, MOBİL DEMOKRASİ PLATFORMU, BİLKENT-ANKARA, 2010.

4. YEREL SİYASET DERGİSİ ANTALYA ÇALIŞTAYI

5. YEREL SİYASET DERGİSİ MANİSA ÇALIŞTAYI

6. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ "ARAMA KONFERANSI" BEYŞEHİR-MAYIS, 2012.
7. KALKINMA BAKANLIĞI, 10. PLAN ÇALIŞMALARI, YEREL YÖNETİMLER ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU, EYLÜL-KASIM 2012
8. KALKINMA BAKANLIĞI, 10. PLAN ÇALIŞMALARI, KAMU YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU, EKİM 2012
9. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞTAYI, 2012